Organisasjoner

CISV

Siden 1951 har CISV tilbudt et spekter av lokale aktiviteter, internasjonale leirer, utvekslinger og samfunnsprosjekt. Organisasjonens frivillige arrangerer aktiviteter for unge og voksne fra over 60 land. Gjennom årene har disse aktivitetene gitt tusenvis av deltakere muligheten å treffes og skape vennskapsbånd med mennesker fra hele verden.

Alle CISV-aktiviteter har fokus på Fredsutdanning og organisasjonen ønsker å gi deltakerne gode holdninger, ferdigheter og kunnskap som er nødvendig for å kunne bli Aktive Verdensborgere.

Som metode bruker CISV erfaringsbasert læring i sine aktiviteter og på følgende fire fokusområder: Mangfold, menneskerettigheter, konflikt og løsning og bærekraftig utvikling. Som en internasjonal organisasjon i stadig vekst er vi samlet rundt 4 utdanningsprinsipp som synliggjør måten vi tenker og handler i CISV:

 • Vi verdsetter menneskers likheter og setter pris på forskjellene.
 • Vi støtter sosial rettferdighet og like muligheter for alle.
 • Vi oppmuntrer til konfliktløsning på fredlige måter.
 • Vi støtter utviklingen av bærekraftige løsninger på problem som gjelder vår innvirkning på hverandre og miljøet rundt oss.

WEB: www.cisv.no
E-POST: norway@cisv.org
POST: CISV Norge / Postboks 122, 0102 OSLO Sentrum / Norway
TELEFON: +47-950 28 296 (mobile)
Fax: +47-21 03 20 17

 

ICAN – Kampanjen for et forbud mot atomvåpen.

Den norske avleggeren til den globale politiske kampanjen ICAN ble etablert 1. september 2010 av Nei til Atomvåpen (NTA), Norske Leger mot Atomvåpen (NLA) og den norske Pugwashkomiteen (Pugwash). Kampanjen har siden oppstarten etablert seg som et viktig koordineringsorgan og en pådriver i arbeidet for et endelig forbud mot atomvåpen i Norge så vel som internasjonalt. I 2011 ble Norsk Folkehjelp og Norges Fredsråd tatt opp i ICAN Norges styringsgruppe.

ICAN Norge søker støtte blant norske og internasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner, fagforbund, bedrifter og politiske partier. 29 organisasjoner og bedrifter har til nå tilsluttet seg kampanjen.

Den overordnede målsetningen til International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) er full avskaffelse av verdens atomvåpen gjennom en internasjonal avtale som forbyr produksjon, lagring, bruk og trussel om bruk av atomvåpen, samt en utvetydig tidsplan for når dette skal gjennomføres. ICAN Norges mål er å få den norske regjeringen til å ta initiativ til eller støtte aktivt opp om en slik forhandlingsprosess. ICAN Norge har opprettet tre frivillige arbeidsgrupper – ICAN Media, ICAN Politikk – som arbeider på hver sin front for å fremme kravet om et forbud mot atomvåpen i den norske offentligheten.

Kontakt ICAN her:
WEB: www.icanw.org
E-POST: norge@icanw.org
TELEFON: +47 45 49 77 17
FACEBOOK
TWITTER

 

LIM-nettverket (likestilling – integrering – mangfold)

LIM er en uavhengig organisasjon som arbeider for å fremme innvandrernes deltakelse, tillit og tilhørighet til det norske samfunnet. De vil bidra med kunnskap, og ønsker å være en konstruktiv stemme i integreringsdebatten.

LIM ble etablert i 2009 av personer med ulik etnisk bakgrunn, hovedsakelig sekulære og liberale muslimer. Organisasjonen vil synliggjøre mangfoldet som finnes i innvandrermiljøer og fremme verdier som kan fungere som lim i samfunnet. De vil fungere som en motvekt til de mer religiøst-konservative kreftene som har vært svært aktive i samfunnsdebatten. LIM vil være en multietnisk aktør som fokuserer på utfordringer og kritikkverdige forhold innad i minoritetsmiljøer og ikke bare retter søkelyset på myndighetenes og storsamfunnets ansvar for integrering.
LIM mener at en synlig verdikamp i minoritetsmiljøene i tillegg til å fremme forandringer i positiv retning vil bidra til å motvirke fremmedfrykt og islamofobi. LIMs visjon er at Norge skal være et fredelig fellesskap som består av frie individer.

Fra 2012 er LIM ett av de nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet som mottar økonomisk støtte over statsbudsjettet.

For mer informasjon om LIM:
WEB: www.limnett.no
E-POST: lim.nettverket@gmail.com
TELEFON: 467 97 444
FACEBOOK
POST: LIM / PB 5100 Majorstuen / 0301 Oslo

 

Nansen Dialogue Network

Nansen Dialogue Network består av ti kontorer på Vest Balkan. De arbeider med dialog for forsoning i noen av de mest krigsrammede områdene i Europa etter 2.verdenskrig. Fokus er på skoleintegrering, retur av flyktninger til hjemkommunene og utviklingen av multietniske politiske koalisjoner. I Makedonia er det opprettet flere tospråklige multietniske Fridtjof Nansen skoler, i Kroatia sprer faget «Cultural and Spiritual Heritage of the Region» seg. Nansensentrene engasjerer seg i det som er den største utfordringen for Europa i de kommende tiår; samfunnsintegrering basert på gjensidig likeverd og respekt. Nettverket tilrettelegger studiebesøk for en rekke skoler og institusjoner.

Nansen Nettverket har det siste tiåret vært en sentral aktør i utviklingen av dialog som verktøy i fredsbyggende arbeid. Vi er spesielt opptatt av overføringsverdien av våre arbeidsmetoder til andre konfliktområder. PIOFF (Palestinsk Israelsk On the Road Film Festival) og dialogarbeid mellom somaliske klaner i Norge er eksempler på dette. Nettverket består av ca. 50 fulltidsarbeidende fordelt på de ti sentrene. Nettverket samarbeider med Nansenskolen og Nansen Fredssenter om forsoningsseminar på Lillehammer.
Nansen Nettverket ønsker å bidra med sine dialogerfaringer i en norsk kontekst, både innad i den norske fredsbevegelse og utad i det norske samfunnet. Spesielt dialogtrening, skoleintegrering, fredsbygging og forsoning. Nettverket ønsker også å være en premissleverandør til norsk utenriks- og fredspolitikk.

 

Nei til Atomvåpen

Nei til Atomvåpen så dagens lys i 1979, organisert som aksjonen “Nei til nye atomvåpen” mot utplassering av mellomdistanse atomraketter i Vest-Europa. I 1980 ble organisasjonen formelt stiftet, med følgende tre hovedsaker: ”Nedrustning av atomvåpen i øst og vest”, ”ingen atomvåpen i Norge i fred eller krig” og ”Norden som atomvåpenfri sone”. I 1982 leverte Nei til Atomvåpen inn en halv million underskrifter til regjeringen med kravet om Norden som atomvåpenfri sone. NTA klarte også å få 131 kommuner og 11 fylker til å erklære seg som ”atomvåpenfrie soner”.  Demonstrasjonstog mot atomvåpen samlet på det meste 15-20.000 mennesker i Oslos gater.

I dag jobber Nei til Atomvåpen med samme mål, men verden har forandret seg. Mens det under den kalde krigen var to supermakter og en viss stabilitet, er dagens situasjon mye mer uoversiktlig og ustabil. Antall stater som har atomvåpen har vokst fra fem til ni, og faren for atomkrig er fortsatt til stede. Nei til Atomvåpen jobber for fullstendig nedrustning av alle atomvåpen gjennom internasjonale bindende avtaler. Organisasjonen er medlemsbasert og har lokallag flere steder i landet.

WEB: www.neitilatomvapen.no
E-POST: post@neitilatomvapen.no
TELEFON: 97 97 20 86
FACEBOOK
POST: [JB1]

 

Norges Fredslag

I 1885 ble dette landets eldste fredsorganisasjon, Norge Fredslag (NFL), grunnlagt. Prominente medlemmer i den tidlige perioden var Bjørnstjerne Bjørnson, Arne Garborg og Halvdan Koht.

NFL jobber i dag med folkeopplysning for å skape større bevissthet og forståelse av freds- og sikkerhetspolitiske spørsmål, blant annet gjennom å belyse årsakene til voldelige konflikter, opprustning og krig. Fredslaget vil påvirke norske myndigheter til å legge om sin forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikk i en retning som fremmer ikkevoldelige måter å løse konflikter på.

Arbeid i Norges Fredslag drives i hovedsak av frivillige i temagrupper. Temagruppene jobber saksorientert med sine spesialfelt. Spisskompetanse, faglig fokus og nettverksarbeid står sentralt i disse gruppene. Fredslaget har temagrupper på følgende områder:

 • Fredsundervisning
 • Våpenhandel
 • Fredsskatt
 • Sivile Fredsstyrker
 • Fredskultur
 • Midtøsten
 • Ukraina
 • Fredsteater

For mer informasjon om Norges Fredslag:
WEB: www.fredslaget.no
E-POST: post@fredslaget.no
TELEFON: 45 40 23 06
FACEBOOK
TWITTER
POST: Norges Fredslag / Postboks 8922 / 0028 Oslo

 

Norges Fredsråd

Norges Fredsråd (NFR) ble opprettet 25. oktober 1945 av 7 fredsorganisasjoner som et samarbeidsorgan for fred. Fredsrådet fungerer i dag som en paraplyorganisasjon for rundt 22 norske fredsorganisasjoner og står også som juridisk ansvarlig for Fredshuset. Blant medlemsorganisasjonene finner vi blant annet følgende organisasjoner som har fast tilhold på Fredshuset: CISV, Nansen Fredssenter, Norges Fredslag, Peace Brigades International (PBI).

Som en aktiv stemme i freds­de­bat­ten tar NFR ini­tia­tiv til å styrke freds­or­ga­ni­sa­sjo­ne­nes mulig­he­ter for sam­ar­beid og evne til å påvirke poli­tiske pro­ses­ser. Fredsrådet er en pådri­ver i arbei­det med ned­rust­ning, kon­flikt­hånd­te­ring og freds­byg­ging. NFR ønsker å pro­mo­tere nyten­kende sivile og ikke-voldelige alter­na­ti­ver til bruk av mili­tær­makt.

Gjennom å skrive kronikker, drive målrettet mediearbeid og arrangere åpne møter og demonstrasjoner bidrar fredsrådet til å sette fredsspørsmål på dagsorden.

For mer informasjon om Norges Fredsråd:
WEB: www.norgesfredsrad.no
E-POST: post@norgesfredsrad.no
TELEFON: 952 74 822
FACEBOOK
TWITTER
POST: Norges Fredsråd / Postboks 8940 Youngstorget / 0028 Oslo

 

PBI – Peace Brigades International, Norge

PBI er en internasjonal ikke-statlig organisasjon som jobber for å åpne et rom for fred der konflikter kan bli håndtert på en ikkevoldlig måte. Som strategi bruker PBI internasjonalt nærvær og oppmerksomhet for å støtte lokale initiativer og bidra til å utvikle en freds- og rettferdighetskultur. Målet for PBIs internasjonale nærvær er å ledsage både politiske og sosiale prosesser gjennom en kombinert strategi som går ut på å hemme bruk av vold og aktivt promotere ikkevold. Hovedmetoden brukt av organisasjonens internasjonale team av frivillige er beskyttende ledsagelse, som kombinerer fysisk tilstedeværelse og observasjon med politisk pressarbeid og spredning av informasjon.

PBI har feltprosjekter i Colombia, Mexico, Guatemala og Nepal. PBI beskytter mennesker som på grunn av sitt arbeid for å forsvare menneskerettighetene blitt utsatt for trusler, forfølgelser eller direkte overgrep. PBI Norge er en av 13 landegrupper som arbeider med å følge opp frivillige, bygge opp støttenettverk, drive informasjonsarbeid, samt jobbe for å skaffe finansiering til våre feltprosjekter.

For mer informasjon om PBI:
WEB: www.pbi.no
E-POST: kontakt@pbi.no
TELEFON: 95 87 71 17
FACEBOOK
TWITTER
POST: Peace brigades International Norge / postboks 1742, Vika / 0121 Oslo