Hva skjer i Mali? Fagfrokost med Morten Bøås

Med man­dat fra FNs sik­ker­hets­råd, har franske styr­ker siden søn­dag 13. januar bom­bet mål i den nord­lige delen av Mali, der isla­mis­tiske grup­pe­rin­ger har hatt kon­troll siden stats­kup­pet i mars 2012. Mer enn 120 men­nes­ker er drept siden fly­an­gre­pene star­tet sist helg.

Hvor­dan kan vi best for­stå det poli­tiske grunn­la­get for mili­tær­in­ter­ven­sjo­nen? Hvem er de ulike involverte aktø­rene? Hvor­for ønsker isla­mis­tene i nord selv­styre? Hvilke kon­se­kven­ser vil angre­pene ha for den alle­rede usta­bile Sahel-regionen?

Til å belyse noen av disse spørs­må­lene, invi­te­rer Nor­ges Freds­råd til fag­fro­kost med Mor­ten Bøås, FAFO-forsker, på Freds­hu­set i Møl­ler­gata 12, tors­dag 24. januar kl 08:30.

Mor­ten Bøås (Dr.polit) er senior­fors­ker ved Fafos insti­tutt for anvendte inter­na­sjo­nale stu­dier. Han har pub­li­sert en rekke fag­ar­tik­ler og bøker om Afri­kansk poli­tikk og kon­flik­ter, og om multi­la­te­ral utvik­lings­po­li­tikk og anses som eks­pert på Vest-Afrika.

Ankomst: Freds­hu­set lig­ger i Møl­ler­gata 12, i 7 etg. Like ved Youngs­tor­get. Inn­gan­gen til Freds­hu­set lig­ger rett oven­for Jus­ti­sen og Sosialen.

Det vil bli gra­tis frokostbuffé.

Link til invi­ta­sjo­nen på Face­book: http://www.facebook.com/events/413929852014970/

Del gjerne invi­ta­sjo­nen til andre interesserte!

For spørs­mål ta kon­takt med Nor­ges Freds­råd: inger@norgesfredsrad.no

Vel­kom­men!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>