Fredshusets første faglunsj!

Tema: «Freds­pri­sen – til­hø­rer den NATO-tilhengerne eller fredstilhengerne?»

Tid: Tirs­dag, 24.april kl.12.00–13.30
Sted: Freds­hu­set, Møl­ler­gata 12

Fred­rik S. Hef­fermehl, jurist og for­fat­ter, har brukt de siste 4 ½ årene på å forske i bevi­sene for hva som var Nobels hen­sikt og mener å ha fun­net vel­dig klare svar, Nobel ville støtte freds­be­ve­gel­sens arbeid for en glo­bal freds­or­den. Arbei­det med å få freds­pri­sen til­bake til de til­tenkte pris­vin­nerne har gitt vik­tige erfa­rin­ger om fred­side­enes sjanse i norsk og vest­lig poli­tikk. Er freds­be­ve­gel­sen tjent med å la norske poli­ti­kere smuldre opp pri­sen i alle ret­nin­ger, eller bør den aktivt for­lange respekt for den spe­si­fikke freds­vi­sjon Nobel tok sikte på å støtte?

Det blir mat­ser­ve­ring fra 11.45. Velkommen!

Neste fag­lunsj er 22. mai kl. 12. Inn­le­der blir Stei­nar Bryn fra Nan­sen Freds­sen­ter.  Temaet for denne fag­lun­sjen blir: «Dia­log og for­soning — under­kom­mu­ni­serte dimen­sjo­ner i norsk fredsarbeid.»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>