Dagsprogram GDAMS 15. april 2013

Først­kom­mende man­dag 15. april 2013 mar­ke­res den glo­bale aksjons­da­gen mot mili­tært for­bruk — Glo­bal Day of Action on Mili­tary Spen­ding. I den for­bin­delse har Nor­ges Freds­råd i sam­ar­beid med Nor­ges Freds­lag og Nei til Atom­vå­pen et variert fag­lig gra­tis­pro­gram for alle inter­es­serte del­ta­kere.Du er hjer­te­lig vel­kom­men til å delta fra pro­gram­start kl 14:00 eller du kan komme innom når det pas­ser deg best.

Vi begyn­ner på Freds­hu­set i Møl­ler­gata 12 kl 14:00 der Nei til Atom­vå­pen arran­ge­rer fore­drag med den tyske freds-, kvinne-, og miljø­ak­ti­vis­ten Eva Quistorp. Hun har sit­tet i EU-parlamentet og var også en av med­stif­te­rene til De Grønne i Vest-Tysklad i 1980 og av think tan­ken Hen­rich Böll Stift­ung. Fore­dra­get vil omhandle atom­vå­pen og kjerne­kraft i Tyskland. Tyskland har satt i gang en omfat­tende plan for å stenge alle atom­kraft­verk innen 2022 og gå over til for­ny­bar energi. Sam­ti­dig som lan­det ønsker å avslutte kjerne­kraft, har Tysk­land utplas­sert ame­ri­kanske atom­vå­pen på sitt eget ter­ri­to­rium. Det er pla­ner om moder­ni­se­ring av atom­våp­nene innen­for NATO, på tross av at fler­tal­let av befolk­nin­gen ønsker å fjerne dem. Se link til event her: http://www.facebook.com/events/603963556299372/

Der­etter fort­set­ter vi kl 16:00 med rap­port­lan­se­ring om glo­balt mili­tært for­bruk fra Alex­an­der Harang, infor­ma­sjons­sjef i Nor­ges Freds­lag. Rap­por­ten tar for seg ver­dens rust­nings­si­tua­sjon og ser spe­si­elt på ned­rust­nings­po­li­tikk for bære­kraf­tig utvikling.
Pro­gram­met avslut­tes på Mono i Plø­ens gt 4 kl 18:00, der det blir debatt om hvor­dan mili­ta­risme og våpen­han­del under­gra­ver sta­ters utvik­ling. Her vil Alex­an­der Harang inn­lede med hoved­fun­nene fra sin ferske rap­port om glo­balt mili­tært for­bruk og intro­du­sere til dis­ku­sjon med Hilde Wallacher, huma­ni­tær råd­gi­ver i Kir­kens Nød­hjelp, Ing­vild Skog­vold, råd­gi­ver i Norsk Folke­hjelp og Inge­borg Brei­nes, co-president i Inter­na­tio­nal Peace Bureau (IPB). Se link til event her: http://www.facebook.com/events/627188187296323/627219233959885/?notif_t=plan_mall_activity
Det vil bli ser­ve­ring på Freds­hu­set fra kl 14:00–17:30. Alle arran­ge­men­tene er gratis.
Del gjerne invi­ta­sjo­nen med ven­ner! For spørs­mål, kon­takt: inger@norgesfredsrad.no
Ankomst Freds­hu­set: Møl­ler­gata 12, 7. etg. Inn­gangs­dø­ren lig­ger rett oven­for ute­ste­dene Jus­ti­sen og Sosialen.
Vel­kom­men!

Sammendrag fra fagfrokost med Morten Bøås 24.januar

Norges Fredsråd arrangerte torsdag 24. januar en vellykket fagfrokost med Morten Bøås, seniorforsker ved FAFO. Morten Bøås delte sine inngående kunnskaper om hvor kompleks konflikten i Mali er. Det er mange grupperinger og parter, som det er vanskelig å skille fra hverandre. Bøås var klar og tydelig på at han ikke liker den pågående debatten hvor «kampen mot terror» er et gjennomgående tema, men han understreket at det må foreligge en internasjonal respons og at han forstår at det er et politisk behov for å gjøre noe. Videre påpekte Bøås at det må blant annet lages et veikart for en demokratisk tilbakeføring etter kuppet i Mali 2012. Løsningen på konflikten er ikke bare opptrening av den Maliske hær, det er viktig å endre hvilken orientering de militære har og de som styrer militæret. Bøås hevder at det ikke er mulig med en militær seier i Mali, så man må også se på politisk, sosial og økonomiske utvikling.  Det er vanskelig å si hva Norge bør gjøre i følge Bøås, men Norge har et godt navn og rykte fra tidligere bistandsengasjement i Mali. Dette kan benyttes til noe positivt avsluttet Morten Bøås med.

Hva skjer i Mali? Fagfrokost med Morten Bøås

Med man­dat fra FNs sik­ker­hets­råd, har franske styr­ker siden søn­dag 13. januar bom­bet mål i den nord­lige delen av Mali, der isla­mis­tiske grup­pe­rin­ger har hatt kon­troll siden stats­kup­pet i mars 2012. Mer enn 120 men­nes­ker er drept siden fly­an­gre­pene star­tet sist helg.

Hvor­dan kan vi best for­stå det poli­tiske grunn­la­get for mili­tær­in­ter­ven­sjo­nen? Hvem er de ulike involverte aktø­rene? Hvor­for ønsker isla­mis­tene i nord selv­styre? Hvilke kon­se­kven­ser vil angre­pene ha for den alle­rede usta­bile Sahel-regionen?

Til å belyse noen av disse spørs­må­lene, invi­te­rer Nor­ges Freds­råd til fag­fro­kost med Mor­ten Bøås, FAFO-forsker, på Freds­hu­set i Møl­ler­gata 12, tors­dag 24. januar kl 08:30.

Mor­ten Bøås (Dr.polit) er senior­fors­ker ved Fafos insti­tutt for anvendte inter­na­sjo­nale stu­dier. Han har pub­li­sert en rekke fag­ar­tik­ler og bøker om Afri­kansk poli­tikk og kon­flik­ter, og om multi­la­te­ral utvik­lings­po­li­tikk og anses som eks­pert på Vest-Afrika.

Ankomst: Freds­hu­set lig­ger i Møl­ler­gata 12, i 7 etg. Like ved Youngs­tor­get. Inn­gan­gen til Freds­hu­set lig­ger rett oven­for Jus­ti­sen og Sosialen.

Det vil bli gra­tis frokostbuffé.

Link til invi­ta­sjo­nen på Face­book: http://www.facebook.com/events/413929852014970/

Del gjerne invi­ta­sjo­nen til andre interesserte!

For spørs­mål ta kon­takt med Nor­ges Freds­råd: inger@norgesfredsrad.no

Vel­kom­men!

Dokumentar og debatt: Fukushima – kan det skje igjen?

Kan Norge rammes av en atomkraftkatastrofe? Førstkommende torsdag 29. november 2012 kl 18:30 inviterer Oslo Nei til Atomvåpen til Norgespremiere på dokumentarfilmen “Reisen på lykkens øy”, på Fredshuset i Møllergata 12, 7. etg. Filmen viser Fukushima 19 måneder etter katastrofen og er laget av den tyske parlamentarikeren Dorothèe Menzner og filmregissør Ralph T. Niemeyer.

Til debatt etter filmen:
Dorothèe Menzner, Nils Bøhmer; kjernefysiker og daglig leder i Bellona. Den politiske ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet som har ansvar for beredskapen i Norge og Statens Strålevern er også invitert til debatten.

Møteleder: Ebbe Ording.

VELKOMMEN!

Boklansering av “Kvinneblikk på atomenergi” 9. oktober 2012

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) gir i høst ut boka “Kvinneblikk på atomenergi”. Den består av artikler skrevet av seks tidligere og nåværende engasjerte og kunnskapsrike IKFF-medlemmer: Anne Grieg, Tove Bye, Edel Havin Beukes, Eva Fidjestøl, Åse Berg og Berit Ås. Boka beskriver historien om atomenergi i Norge, konsekvensene av Tsjernobyl-katastrofen for norsk landbruk og problemene med gjenvinning og lagring av atomavafall.

IKFF og Norges Fredsråd inviterer til lanseringsmøte av boka 9. oktober 2012 på Fredshuset i Oslo, kl 11:30-13:00. Tre av forfatterene, Edel Havin Beukes, Eva Fidjestøl og Åse Berg vil presentere utvalg fra innholdet i boka.

Det blir litt servering. Av hensyn til serveringen ber vi om forhåndspåmelding til ikff@ikff.no senest mandag 8. oktober.

Velkommen!

Hvem vinner årets Nobels Fredspris?

Fredag 12. oktober kl 11:00 kunngjør Den Norske Nobelkomite hvem som er mottaker av Nobels Fredspris for 2012. I den forbindelse inviterer Norges Fredsråd til brunch på Fredshuset i Oslo med visning av pressekonferansen på storskjerm.

Få med deg umiddelbare reaksjoner og påfølgende diskusjon om verdens største utmerkelse!

Det vil bli servert kaffe og smørbrød.

Ankomst Fredshuset: Møllergata 12, 7. etasje: Rett ved Youngstorget; kort gange fra Jernbanetorget eller Stortinget med trikk eller t-bane. Inngang til Fredshuset ligger rett ovenfor Justisen/Sosialen.

Velkommen!

Åpent møte om blasfemiloven i Pakistan

Invitasjon til åpent møte om blasfemiloven i Pakistan, på Fredshuset 24. september 2012 kl 16:30.

Gjennom en rekke saker som har fremkommet i media nylig, som for eksempel saken mot en 11 år gammel jente, har vi sett hvordan beskyldninger om blasfemi bidrar til grove menneskerettighetsbrudd.

I samarbeid med VisjonForum Norge og Amnesty inviterer LIM til samtale med Mubarak Haider, som idag er blant de pakistanske intellektuelle som er kritiske til landets blasfemilover. I Pakistan er det som kjent livsfarlig å være offentlig kritisk mot disse lovene.

Tid: Mandag 24. september kl 16:30-18:30

Hvor: Fredshuset, Møllergata 12.

For mer informasjon: Facebook – Åpent møte om blasfemiloven i Pakistan