Dagsprogram GDAMS 15. april 2013

Først­kom­mende man­dag 15. april 2013 mar­ke­res den glo­bale aksjons­da­gen mot mili­tært for­bruk — Glo­bal Day of Action on Mili­tary Spen­ding. I den for­bin­delse har Nor­ges Freds­råd i sam­ar­beid med Nor­ges Freds­lag og Nei til Atom­vå­pen et variert fag­lig gra­tis­pro­gram for alle inter­es­serte del­ta­kere.Du er hjer­te­lig vel­kom­men til å delta fra pro­gram­start kl 14:00 eller du kan komme innom når det pas­ser deg best.

Vi begyn­ner på Freds­hu­set i Møl­ler­gata 12 kl 14:00 der Nei til Atom­vå­pen arran­ge­rer fore­drag med den tyske freds-, kvinne-, og miljø­ak­ti­vis­ten Eva Quistorp. Hun har sit­tet i EU-parlamentet og var også en av med­stif­te­rene til De Grønne i Vest-Tysklad i 1980 og av think tan­ken Hen­rich Böll Stift­ung. Fore­dra­get vil omhandle atom­vå­pen og kjerne­kraft i Tyskland. Tyskland har satt i gang en omfat­tende plan for å stenge alle atom­kraft­verk innen 2022 og gå over til for­ny­bar energi. Sam­ti­dig som lan­det ønsker å avslutte kjerne­kraft, har Tysk­land utplas­sert ame­ri­kanske atom­vå­pen på sitt eget ter­ri­to­rium. Det er pla­ner om moder­ni­se­ring av atom­våp­nene innen­for NATO, på tross av at fler­tal­let av befolk­nin­gen ønsker å fjerne dem. Se link til event her: http://www.facebook.com/events/603963556299372/

Der­etter fort­set­ter vi kl 16:00 med rap­port­lan­se­ring om glo­balt mili­tært for­bruk fra Alex­an­der Harang, infor­ma­sjons­sjef i Nor­ges Freds­lag. Rap­por­ten tar for seg ver­dens rust­nings­si­tua­sjon og ser spe­si­elt på ned­rust­nings­po­li­tikk for bære­kraf­tig utvikling.
Pro­gram­met avslut­tes på Mono i Plø­ens gt 4 kl 18:00, der det blir debatt om hvor­dan mili­ta­risme og våpen­han­del under­gra­ver sta­ters utvik­ling. Her vil Alex­an­der Harang inn­lede med hoved­fun­nene fra sin ferske rap­port om glo­balt mili­tært for­bruk og intro­du­sere til dis­ku­sjon med Hilde Wallacher, huma­ni­tær råd­gi­ver i Kir­kens Nød­hjelp, Ing­vild Skog­vold, råd­gi­ver i Norsk Folke­hjelp og Inge­borg Brei­nes, co-president i Inter­na­tio­nal Peace Bureau (IPB). Se link til event her: http://www.facebook.com/events/627188187296323/627219233959885/?notif_t=plan_mall_activity
Det vil bli ser­ve­ring på Freds­hu­set fra kl 14:00–17:30. Alle arran­ge­men­tene er gratis.
Del gjerne invi­ta­sjo­nen med ven­ner! For spørs­mål, kon­takt: inger@norgesfredsrad.no
Ankomst Freds­hu­set: Møl­ler­gata 12, 7. etg. Inn­gangs­dø­ren lig­ger rett oven­for ute­ste­dene Jus­ti­sen og Sosialen.
Vel­kom­men!