Sammendrag fra fagfrokost med Morten Bøås 24.januar

Norges Fredsråd arrangerte torsdag 24. januar en vellykket fagfrokost med Morten Bøås, seniorforsker ved FAFO. Morten Bøås delte sine inngående kunnskaper om hvor kompleks konflikten i Mali er. Det er mange grupperinger og parter, som det er vanskelig å skille fra hverandre. Bøås var klar og tydelig på at han ikke liker den pågående debatten hvor «kampen mot terror» er et gjennomgående tema, men han understreket at det må foreligge en internasjonal respons og at han forstår at det er et politisk behov for å gjøre noe. Videre påpekte Bøås at det må blant annet lages et veikart for en demokratisk tilbakeføring etter kuppet i Mali 2012. Løsningen på konflikten er ikke bare opptrening av den Maliske hær, det er viktig å endre hvilken orientering de militære har og de som styrer militæret. Bøås hevder at det ikke er mulig med en militær seier i Mali, så man må også se på politisk, sosial og økonomiske utvikling.  Det er vanskelig å si hva Norge bør gjøre i følge Bøås, men Norge har et godt navn og rykte fra tidligere bistandsengasjement i Mali. Dette kan benyttes til noe positivt avsluttet Morten Bøås med.

Hva skjer i Mali? Fagfrokost med Morten Bøås

Med man­dat fra FNs sik­ker­hets­råd, har franske styr­ker siden søn­dag 13. januar bom­bet mål i den nord­lige delen av Mali, der isla­mis­tiske grup­pe­rin­ger har hatt kon­troll siden stats­kup­pet i mars 2012. Mer enn 120 men­nes­ker er drept siden fly­an­gre­pene star­tet sist helg.

Hvor­dan kan vi best for­stå det poli­tiske grunn­la­get for mili­tær­in­ter­ven­sjo­nen? Hvem er de ulike involverte aktø­rene? Hvor­for ønsker isla­mis­tene i nord selv­styre? Hvilke kon­se­kven­ser vil angre­pene ha for den alle­rede usta­bile Sahel-regionen?

Til å belyse noen av disse spørs­må­lene, invi­te­rer Nor­ges Freds­råd til fag­fro­kost med Mor­ten Bøås, FAFO-forsker, på Freds­hu­set i Møl­ler­gata 12, tors­dag 24. januar kl 08:30.

Mor­ten Bøås (Dr.polit) er senior­fors­ker ved Fafos insti­tutt for anvendte inter­na­sjo­nale stu­dier. Han har pub­li­sert en rekke fag­ar­tik­ler og bøker om Afri­kansk poli­tikk og kon­flik­ter, og om multi­la­te­ral utvik­lings­po­li­tikk og anses som eks­pert på Vest-Afrika.

Ankomst: Freds­hu­set lig­ger i Møl­ler­gata 12, i 7 etg. Like ved Youngs­tor­get. Inn­gan­gen til Freds­hu­set lig­ger rett oven­for Jus­ti­sen og Sosialen.

Det vil bli gra­tis frokostbuffé.

Link til invi­ta­sjo­nen på Face­book: http://www.facebook.com/events/413929852014970/

Del gjerne invi­ta­sjo­nen til andre interesserte!

For spørs­mål ta kon­takt med Nor­ges Freds­råd: inger@norgesfredsrad.no

Vel­kom­men!