Fredshusets første faglunsj!

Tema: «Freds­pri­sen – til­hø­rer den NATO-tilhengerne eller fredstilhengerne?»

Tid: Tirs­dag, 24.april kl.12.00–13.30
Sted: Freds­hu­set, Møl­ler­gata 12

Fred­rik S. Hef­fermehl, jurist og for­fat­ter, har brukt de siste 4 ½ årene på å forske i bevi­sene for hva som var Nobels hen­sikt og mener å ha fun­net vel­dig klare svar, Nobel ville støtte freds­be­ve­gel­sens arbeid for en glo­bal freds­or­den. Arbei­det med å få freds­pri­sen til­bake til de til­tenkte pris­vin­nerne har gitt vik­tige erfa­rin­ger om fred­side­enes sjanse i norsk og vest­lig poli­tikk. Er freds­be­ve­gel­sen tjent med å la norske poli­ti­kere smuldre opp pri­sen i alle ret­nin­ger, eller bør den aktivt for­lange respekt for den spe­si­fikke freds­vi­sjon Nobel tok sikte på å støtte?

Det blir mat­ser­ve­ring fra 11.45. Velkommen!

Neste fag­lunsj er 22. mai kl. 12. Inn­le­der blir Stei­nar Bryn fra Nan­sen Freds­sen­ter.  Temaet for denne fag­lun­sjen blir: «Dia­log og for­soning — under­kom­mu­ni­serte dimen­sjo­ner i norsk fredsarbeid.»

Fredshuset 21.04 til 04.05. – oversikt over åpne aktiviteter

Åpne arrangerementer på Fredshuset i uke 17 og 18 (Møllergata 12, 7. etasje):

Lørdag 21. april, kl. 10.00-17.00: Introduksjonsseminar for deg som har lyst til å lære om PBI, og for deg som er interessert å jobbe som ledsager i et av PBIs prosjektland. Seminaret vil holdes lørdag 21. april 10:00 – 17:00 på Fredshuset i Oslo og er gratis. Om du har spørsmål så ring gjerne Halvard Hjermundrud på mobil: 95877117. Send e-post til halvard(at)pbi.no for påmelding.

Søndag 22. april, kl 10.00-13.00: Debatt og foredrag: Er Khamenei og Ahmadinejad i gang med å utvikle atomvåpen? Eller skyldes anklagene faktafeil fra IAEA og en spekulativ mediedekning? Hvorfor kan Sikkerhetsrådets medlemmer ha atomvåpen, men ikke Iran? Hvordan kan verdenssamfunnet forhindre at atomvåpnene spres? ICAN Norge – Kampanjen for et forbud mot atomvåpen inviterer til live-intervju med menneskerettighetsforkjemper Mahmood Amiry-Moghaddam og debatt mellom Snorre Valen, Jan Arild Snoen, Gro Nystuen, Målfrid Braut Hegghammer og Gunnar Westberg.

Tirsdag 24.april kl.11.45-13.30: Faglunsj: Fredsprisen – tilhører den NATO-tilhengerne eller fredstilhengerne?  Fredrik S. Heffermehl, jurist og forfatter, har brukt de siste 4-5 årene på å forske i bevisene for hva som var Nobels hensikt og mener å ha funnet veldig klare svar, Nobel ville støtte fredsbevegelsens arbeid for en global fredsorden. Er fredsbevegelsen tjent med å la norske politikere smuldre opp prisen i alle retninger, eller bør den ta aktive forlange respekt for den spesifikke fredsvisjon Nobel tok sikte på å støtte?

Tirsdag 1. mai, klokka 09.00 til 11.00: 1. mai-frokost. Nei til Atomvåpen i Oslo inviterer alle organisasjonene og andre interesserte til 1. mai-frokost på Fredshuset kl. 09.00-11.00. Ta med noe pålegg til frokostbordet så ordner vi resten. Etterpå blir det felles avmarsj til Youngstorget for å høre på appell av Bitte Vatvedt (leder av Oslo NTA) og deretter tog.

Torsdag 3. mai, kl. 18.00-20.00: Debatt om NATO og atomvåpen, arrangert av Nei til Atomvåpen og Den Norske Atlanterhavskomite. Bakgrunnen er NATO-toppmøtet i Chicago den 21. mai, hvor bl. a rakettskjoldet står på agendaen. Er NATO en bremsekloss i arbeidet for en verden uten atomvåpen? Michael Mayer, forsker fra Institutt for Forsvarsstudier innleder. Kommentar ved Stine Rødmyr, leder av Nei til Atomvåpen og politikere. Ordstyrer: Magnus Nystrand, praktikant ved ILPI (Insternational Law and Policy Institute).

Global aksjonsdag mot militært forbruk (GDAMS)

Ville bruke mindre penger på militæret: Fredshuset, Bestemødre for Fred, Fredsskattalliansen og Changemaker tok i bruk Eidsvolls plass på ettermiddagen tirsdag 17. april for å markere global aksjonsdag mot militært forbruk (GDAMS).

Fikk bestemme over egne skattepenger: De forbipasserende tilskuerne ble oppfordret til å velge om de ville bruke skattepengene sine (tusenlapper) på  skole, helse og utdanning (t.v.) eller angrepsflyet Joint Strike Fighter (F-35). De fleste førstnevnte.

Vil ha internasjonal avtale: Norges Fredslag og Changemaker samlet underskrifter mot våpenhandel.

Ville utsette jagerflykjøp: Etter aksjonen utenfor Stortinget fikk forsvarsanalytiker John Berg presentere den nye boka si: Kampflyene som bomber forsvarsevnen. Ingen av tilhørerne var i tvil om at Berg var sterkt kritisk til regjeringens rolle i kampflysaken.

Alle Foto er tatt av Alexander Harang

22/04 – Iran?

Verdens søkelys rettes mot Iran. Er Khomeini og Ahmadinejad i gang med å utvikle atomvåpen? Eller skyldes anklagene faktafeil fra IAEA og en spekulativ mediedekning? Hvorfor kan Sikkerhetsrådets medlemmer ha atomvåpen, men ikke Iran? Hvordan kan verdenssamfunnet forhindre at atomvåpnene spres? ICAN Norge – Kampanjen for et forbud mot atomvåpen inviterer til live-intervju med menneskerettighetsforkjemper Mahmood Amiry-Moghaddam og debatt mellom Snorre Valen, Jan Arild Snoen, Gro Nystuen, Målfrid Braut Hegghammer og Gunnar Westberg.

Ta turen til Fredshuset søndag 22. april kl. 10:00! Servering av kaffe, te og søte bakervarer.

Fredsprisen – tilhører den NATO-tilhengerne eller fredstilhengerne?

Fredshusets første faglunsj!

Tid: Tirsdag, 24.april kl.12.00-13.30
Sted: Fredshuset, Møllergata 12

«Fredsprisen – tilhører den NATO-tilhengerne eller fredstilhengerne?» 

Fredrik S. Heffermehl, jurist og forfatter, har brukt de siste 4 ½ årene på å forske i bevisene for hva som var Nobels hensikt og mener å ha funnet veldig klare svar, Nobel ville støtte fredsbevegelsens arbeid for en global fredsorden. Arbeidet med å få fredsprisen tilbake til de tiltenkte prisvinnerne har gitt viktige erfaringer om fredsideenes sjanse i norsk og vestlig politikk. Er fredsbevegelsen tjent med å la norske politikere smuldre opp prisen i alle retninger, eller bør den ta aktive forlange respekt for den spesifikke fredsvisjon Nobel tok sikte på å støtte?

Det blir matservering fra 11.45. Velkommen!

Neste faglunsj er 22. mai kl. 12. Innleder blir Steinar Bryn fra Nansen Fredssenter.  Temaet for denne faglunsjen blir: «Erfaringer med dialog som verktøy i konflikthåndtering på Balkan.»

17. april: Global aksjonsdag mot militært forbruk

Den 17. april, samme dag som SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) legger frem sin årlige oversikt over verdens militære utgifter, arrangeres Global aksjonsdag mot militært forbruk (Global Day of Action on Military Spending,  GDAMS).

Programet for GDAMS i Norge 17. april 2012 består av to deler: Markering foran Stortinget klokka 16.00, fulgt av en åpen paneldebatt i Fredshuset (7. etasje i Møllergata 12), klokka 18.00 til 20.30.

Markering foran Stortinget
15.30 Vi setter opp og rigger
16.00 Utdeling av løpesedler mot jagerflykjøp.
17.00: Slutt

Militære utgifter og Joint Strike Fighter. Diskusjon med forsvarsanalytiker John Berg og Alexander Harang fra Norges Fredslag.

18.00 – 18.15 Rapport om militært forbruk legges frem av Alexander Harang.
18.15 – 18.45 Forsvarsanalytiker John Berg presenterer sin nye bok “Kampflyene som bomber forsvarsevnen”.
18.45 – 19.00 Alexander kommenterer John Bergs innlegg
19:00 – 19:30 Spørsmål fra salen

GDAMS er International Peace Bureaus globale initiativ (http://demilitarize.org/) hvor folk på alle vederns kontinenter forenes i aktiviteter for å skape oppmerksomhet – offentlig, mediemessig og politisk -  rundt kostnadene ved vårt dyre militærvesen og behovet for andre prioriteringer. GDAMS ble arrangert for første gang i 2011.

Norges Fredsråd  organiserer GDAMS-aktivitetene på Fredshuset samarbeid med de andre organisasjonene på Fredshuset; Norges Fredslag, Nei til Atomvåpen, Peace Brigades International og Childrens International Summer Villages. Dette er det første felles politiske initiativet fra Fredshuset siden opprettelsen. Vi har også invitert andre organisasjoner til å delta i aktiviteter denne dagen: Changemaker, Bestemødre for fred, Fredsskattalliansen, Folkereisning mot krig.

Sjekk gjerne ut denne promoteringsvideoen for GDAMS 2012:
http://vimeo.com/40115362