10.mars: Hva bringer Ukraina-Russland konflikten til Europa i 2015?

 

• Hva er de største utfordringer i Ukraina i dag?
• Finnes det fortsatt håp om en fredelig løsning på konflikten med Russland?
• Hvordan kan vesten/Norge bidra i Ukraina?

Vi inviterer til et høyaktuelt seminar i regi av Norges Fredsråd og Nansen Fredssenter på Fredshuset. “Maidan Norway” er medarrangør.

Vi får en oppdatering fra Sergii Leshchenko og Mustafa Nayyem som er unge parlamentarikere i anti-korrupsjonsmiljøet.

Siden november 2014 har de vært parlamentsmedlemmer i den nye regjeringen. Selv om de tilhører “Poroshenko blokken”, blir de ofte sett på som en opposisjon i eget parti pga. sin prinsippfaste posisjon i forhold til gamle politikere og bekjempelse av korrupsjon.

I andre del presenterer Sergii Leshchenko sin nye bok om korrupsjon, ukrainske oligarker og Janukovitsj regime i Ukraina: “Mezhygirskyj syndrom. Viktor Janykovitsj diagnose”

Sergii og Mustafa har lang erfaring som etterforskningsjournalister i Ukraina og har vunnet flere priser for dette arbeidet. Begge to har mottatt FrittOrdPresse Prisen og Reportere Uten Grenser kåret Sergii til en av “100 informasjonshelter” i 2014.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det vil bli servert mat og kaffe.

Vel møtt!

Tuesday Nov 26th: Quiz Night

The Peace House invites you to a quiz night with questions from politics, culture and society.

Come alone or bring a group of friends, it will be a social evening with knowledge and fun! A team can maximum consist of limit for 5 people.

Snacks will be served. Bring your own drinks.

Doors open at 18:30, Welcome!

20. November: Norge og Dronekrigen i Pakistan

Norges Fredslag inviterer til konferanse om Dronekrigen i Pakistan, og Norges rolle i denne krigføringen.

Sted: Fredshuset, Møllergata 12. Tid: 17:45-20:00.

Dronekrigen i Pakistan har siden 2004 krevd mer en 3400 menneskeliv og bringer med seg mange humanitære, etiske og juridiske problemstillinger. Konferansen vil synliggjøre konsekvensene av dronekrigen i Pakistan, og diskutere hva som kan gjøres for å skape fred og utvikling i landet. I den anledning vil blant annet Abrar Ul-Haq fra partiet Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) gi oss et innblikk i hvordan dronekrigen oppfattes fra pakistansk side. Utenriksdepartementet vil også stille til debatt med Abrar Ul-Haq og Alexander Harang, leder i Norges Fredslag. Khalid Mahmood (Oslo Bystyre, AP) er møteleder.

Norges Fredslags hovedkampanje i 2013, Stans norske bidrag til dronekrig, ønsker å løfte debatten om Norges bidrag til dronekrigføringen gjennom vår eksport av krigsmateriell. Mangelen på samstemthet i norsk politikk, gjennom både å være en internasjonalt anerkjent “fredsnasjon” og bistandsgiver, og på samme tid bidragsyter til dronekrig gjennom eksport av krigsmateriell vil opp til debatt.

Servering av kaffe/te og pakistansk fingermat, og musikalsk innslag med John Ditta og Daniel John Ditta.

Konferansen vil foregå på engelsk/ The conference will be in English

VELKOMMEN!

NB: Begrenset antall plasser. Registrering på epost post@fredslaget.no eller SMS til 93 65 22 61

FAGLUNSJ 6.Nov kl12-13: Jakten på varslere og Latin-Amerika som frihavn

Eirik Vold, journalist og samfunnsgeograf har bodd i Venezuela siden 2002, og er eneste nordmann som har intervjuet avdøde president Hugo Chavez og WikiLeaks grunnlegger Julian Assange. Vold utga tidligere i år boken «Hugo Chávez – Revansjen», og arbeider nå med et prosjekt om varslere. Vi har invitert forfatteren til Fredshuset for å fortelle om varslere og Latin-Amerika som frihavn.Europa fremstilles ofte som nødhavn for verdens forfulgte, og omtales gjerne som selve arkitekten bak reglene for respektfull sameksistens mellom verdens nasjonalstater. Hvorfor er det da Latin-Amerika og ikke Europa som gir asyl til Vestens forfulgte varslere? Hva har WikiLeaks, Edvard Snowden og Bradley Manning avdekket om verdens makthavere? Eirik Vold snakker på Fredshuset den 6. novemberom varslere og hvordan Latin-Amerika gikk fra å være USAs bakgård til frihavn for forfulgte varslere. Det vil bli matservering fra 1145.

Velkommen!

Frokostseminar 2.nov kl10-12: Hvordan ser en ikke-sosialistisk atomvåpen-politikk ut?

Stortingsvalget ga oss et borgerlig flertall og ny regjering. Sentrumspartiene Venstre og Krf spiller en nøkkelrolle som støttepartier til Solberg-regjeringen. På lørdag kommer Trine Skei Grande og den nybakte Krfu-lederen Emil André Herstad for å fortelle hvilken atomvåpen-politikk de vil føre de neste fire årene, i samtale med Stne Rødmyr, leder av Nei til Atomvåpen.Du får anledning til å stille Trine og Emil André spørsmål. Etterpå vil Janne Graff Nesse, elev ved Elvebakken videregående skole, fortelle om sin reise til FNs høynivåmøte i New York i september.

Og siden vi inviterer til seminar på et tidspunkt de fleste knapt har stått opp, blir det selvfølgelig kaffe og croissanter. Dørene åpner 9.30.

Lunsjseminar 23.sept 2013 kl12: Ruth Hiller – A Jewish Voice For Peace

As a part of Kvekerhjelpens 50-year anniversary,
Ruth Hiller, one of the co-founders of the Israeli organization New Profile, will come and hold a special lecture at Fredshuset (the Peace House)!New profile is a feminist organization that works especially towards the demilitarization of the mindsets of Israelis. This is done through knowledge building where emphasis is put on the connection between militarization, inequality and sexism.”Today, Israel is capable of a determined peace politics. It need not be a militarized society. We are convinced that we ourselves, our children, our partners, need not go on being endlessly mobilized, need not go on living as warriors.”
To learn more about New Profile visit:
http://newprofile.org/english

Lunch, coffee and tea will be served!

Looking forward to see you!

See Kvekerhjelpens ‘International Conference on nonviolence’ at Litteraturhuset for more information on Kvekerhjelpens 50-year anniversary 21 September.
https://www.facebook.com/events/231320587017315/

Dagsprogram GDAMS 15. april 2013

Først­kom­mende man­dag 15. april 2013 mar­ke­res den glo­bale aksjons­da­gen mot mili­tært for­bruk — Glo­bal Day of Action on Mili­tary Spen­ding. I den for­bin­delse har Nor­ges Freds­råd i sam­ar­beid med Nor­ges Freds­lag og Nei til Atom­vå­pen et variert fag­lig gra­tis­pro­gram for alle inter­es­serte del­ta­kere.Du er hjer­te­lig vel­kom­men til å delta fra pro­gram­start kl 14:00 eller du kan komme innom når det pas­ser deg best.

Vi begyn­ner på Freds­hu­set i Møl­ler­gata 12 kl 14:00 der Nei til Atom­vå­pen arran­ge­rer fore­drag med den tyske freds-, kvinne-, og miljø­ak­ti­vis­ten Eva Quistorp. Hun har sit­tet i EU-parlamentet og var også en av med­stif­te­rene til De Grønne i Vest-Tysklad i 1980 og av think tan­ken Hen­rich Böll Stift­ung. Fore­dra­get vil omhandle atom­vå­pen og kjerne­kraft i Tyskland. Tyskland har satt i gang en omfat­tende plan for å stenge alle atom­kraft­verk innen 2022 og gå over til for­ny­bar energi. Sam­ti­dig som lan­det ønsker å avslutte kjerne­kraft, har Tysk­land utplas­sert ame­ri­kanske atom­vå­pen på sitt eget ter­ri­to­rium. Det er pla­ner om moder­ni­se­ring av atom­våp­nene innen­for NATO, på tross av at fler­tal­let av befolk­nin­gen ønsker å fjerne dem. Se link til event her: http://www.facebook.com/events/603963556299372/

Der­etter fort­set­ter vi kl 16:00 med rap­port­lan­se­ring om glo­balt mili­tært for­bruk fra Alex­an­der Harang, infor­ma­sjons­sjef i Nor­ges Freds­lag. Rap­por­ten tar for seg ver­dens rust­nings­si­tua­sjon og ser spe­si­elt på ned­rust­nings­po­li­tikk for bære­kraf­tig utvikling.
Pro­gram­met avslut­tes på Mono i Plø­ens gt 4 kl 18:00, der det blir debatt om hvor­dan mili­ta­risme og våpen­han­del under­gra­ver sta­ters utvik­ling. Her vil Alex­an­der Harang inn­lede med hoved­fun­nene fra sin ferske rap­port om glo­balt mili­tært for­bruk og intro­du­sere til dis­ku­sjon med Hilde Wallacher, huma­ni­tær råd­gi­ver i Kir­kens Nød­hjelp, Ing­vild Skog­vold, råd­gi­ver i Norsk Folke­hjelp og Inge­borg Brei­nes, co-president i Inter­na­tio­nal Peace Bureau (IPB). Se link til event her: http://www.facebook.com/events/627188187296323/627219233959885/?notif_t=plan_mall_activity
Det vil bli ser­ve­ring på Freds­hu­set fra kl 14:00–17:30. Alle arran­ge­men­tene er gratis.
Del gjerne invi­ta­sjo­nen med ven­ner! For spørs­mål, kon­takt: inger@norgesfredsrad.no
Ankomst Freds­hu­set: Møl­ler­gata 12, 7. etg. Inn­gangs­dø­ren lig­ger rett oven­for ute­ste­dene Jus­ti­sen og Sosialen.
Vel­kom­men!

Sammendrag fra fagfrokost med Morten Bøås 24.januar

Norges Fredsråd arrangerte torsdag 24. januar en vellykket fagfrokost med Morten Bøås, seniorforsker ved FAFO. Morten Bøås delte sine inngående kunnskaper om hvor kompleks konflikten i Mali er. Det er mange grupperinger og parter, som det er vanskelig å skille fra hverandre. Bøås var klar og tydelig på at han ikke liker den pågående debatten hvor «kampen mot terror» er et gjennomgående tema, men han understreket at det må foreligge en internasjonal respons og at han forstår at det er et politisk behov for å gjøre noe. Videre påpekte Bøås at det må blant annet lages et veikart for en demokratisk tilbakeføring etter kuppet i Mali 2012. Løsningen på konflikten er ikke bare opptrening av den Maliske hær, det er viktig å endre hvilken orientering de militære har og de som styrer militæret. Bøås hevder at det ikke er mulig med en militær seier i Mali, så man må også se på politisk, sosial og økonomiske utvikling.  Det er vanskelig å si hva Norge bør gjøre i følge Bøås, men Norge har et godt navn og rykte fra tidligere bistandsengasjement i Mali. Dette kan benyttes til noe positivt avsluttet Morten Bøås med.

Hva skjer i Mali? Fagfrokost med Morten Bøås

Med man­dat fra FNs sik­ker­hets­råd, har franske styr­ker siden søn­dag 13. januar bom­bet mål i den nord­lige delen av Mali, der isla­mis­tiske grup­pe­rin­ger har hatt kon­troll siden stats­kup­pet i mars 2012. Mer enn 120 men­nes­ker er drept siden fly­an­gre­pene star­tet sist helg.

Hvor­dan kan vi best for­stå det poli­tiske grunn­la­get for mili­tær­in­ter­ven­sjo­nen? Hvem er de ulike involverte aktø­rene? Hvor­for ønsker isla­mis­tene i nord selv­styre? Hvilke kon­se­kven­ser vil angre­pene ha for den alle­rede usta­bile Sahel-regionen?

Til å belyse noen av disse spørs­må­lene, invi­te­rer Nor­ges Freds­råd til fag­fro­kost med Mor­ten Bøås, FAFO-forsker, på Freds­hu­set i Møl­ler­gata 12, tors­dag 24. januar kl 08:30.

Mor­ten Bøås (Dr.polit) er senior­fors­ker ved Fafos insti­tutt for anvendte inter­na­sjo­nale stu­dier. Han har pub­li­sert en rekke fag­ar­tik­ler og bøker om Afri­kansk poli­tikk og kon­flik­ter, og om multi­la­te­ral utvik­lings­po­li­tikk og anses som eks­pert på Vest-Afrika.

Ankomst: Freds­hu­set lig­ger i Møl­ler­gata 12, i 7 etg. Like ved Youngs­tor­get. Inn­gan­gen til Freds­hu­set lig­ger rett oven­for Jus­ti­sen og Sosialen.

Det vil bli gra­tis frokostbuffé.

Link til invi­ta­sjo­nen på Face­book: http://www.facebook.com/events/413929852014970/

Del gjerne invi­ta­sjo­nen til andre interesserte!

For spørs­mål ta kon­takt med Nor­ges Freds­råd: inger@norgesfredsrad.no

Vel­kom­men!

Galtung om megling

Lørdag 15. desember, kl. 11.30 – 16.00, inviterer Norges Fredsråd til workshop om megling med Johan Galtung på Fredshuset.

Vi starter med lunsj kl. 11.30. Workshop fra kl. 12.00 – 16.00.

Den vanligste typen megling er den som utøves av regjeringer, hvor alle parter sitter rundt et bord og deltar i forhandlinger der alle parter må inngå et kompromiss. En slik type megling er brukbart for lavtemperaturkonflikter, men ikke for dypere konflikter. Transcends erfaring ligger i stedet på å bruke dialog med gjensidig og berikende utspørring, med én part av gangen, og med flere meglere. Spørsmålet er hva og hvordan vi gjør det, og det er dette lørdagens arrangement skal dreie seg om.

Transcend er et nettverk av akademikere og andre som har som mål å bruke handling, utdanning og forskning for en mer fredelig verden.